دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • احکام زکات

  احکام زکات

 • تلفن دعا نویس ارزان خراسان

  تلفن دعا نویس ارزان خراسان

 • تلفن دعا نویس ارزان کرج

  تلفن دعا نویس ارزان کرج

 • تلفن دعا نویس ارزان قم

  تلفن دعا نویس ارزان قم

 • تلفن دعا نویس ارزان بوشهر

  تلفن دعا نویس ارزان بوشهر

 • تلفن دعا نویس ارزان مشهد

  تلفن دعا نویس ارزان مشهد

 • تلفن دعا نویس ارزان اصفهان

  تلفن دعا نویس ارزان اصفهان

 • تلفن دعا نویس ارزان تهران

  تلفن دعا نویس ارزان تهران

 • تلفن دعا نویس ارزان

  تلفن دعا نویس ارزان

 • تلفن دعا نویس معروف

  تلفن دعا نویس معروف

 • تلفن دعا نویس عالی

  تلفن دعا نویس عالی

 • تلفن دعا نویس ازدواج سریع

  تلفن دعا نویس ازدواج سریع

 • تلفن دعا نویس بازگشت عشق سریع

  تلفن دعا نویس بازگشت عشق سریع

 • تلفن دعا نویس تضمینی

  تلفن دعا نویس تضمینی