دعای محبت بین زن و شوهر

قال علی علیه السلام :
تَکَبُّرُکَ فِی الوِلایَةِ ذُلٌّ فِی العَزلِ.
تکبّر ورزیدن تو در دوران ریاست و سرپرستی، موجب ذلّت در ایّام برکناری است.

 

سيرجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در شهركرد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در مرودشت ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در بندر ماهشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در تربت حيدريه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در خرمشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در تربت جام ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در شوش ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در قشم ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در آشخانه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ماكو ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در نجف آباد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در فرديس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ايلام ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در دهلران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در عسلويه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در دماوند ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ورامين ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در پرديس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در بروجن ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در فارسان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در اقليد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ياسوج ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در گچساران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در لاهيجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ملاير ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس در ميبد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در ايران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب يهودي ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب مسيحي ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب ارمني ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب هندي ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب صبي ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب كليمي ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب جهود ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در شيراز ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اصفهان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در مشهد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اهواز ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در تهران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در تبريز ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در آبادان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در رشت ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در كرمانشاه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در كرج ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در قم ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اروميه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در زاهدان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در همدان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در كرمان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در يزد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اردبيل ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در بندرعباس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اراك ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در اسلام شهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در زنجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در سنندج ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در قزوين ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در خرم آباد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در گرگان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در ساري ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در شهريار ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در كاشان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در دزفول ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در سبزوار ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در گلستان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در بجنورد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در بوشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در بيرجند ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در سيرجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در شهركرد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در مرودشت ۰۹۳۵۹۴۳۹۲۴۰ , شماره دعانويس خوب در بندر ماهشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در تربت حيدريه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در خرمشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در تربت جام ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در شوش ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در قشم ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در آشخانه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در ماكو ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در نجف آباد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس خوب در فرديس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس شماره دعانويس معروف در اروميه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در زاهدان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در همدان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در كرمان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در يزد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در اردبيل ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بندرعباس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در اراك ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در اسلام شهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در زنجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در سنندج ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در قزوين ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در خرم آباد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در گرگان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ساري ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در شهريار ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در كاشان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در دزفول ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در سبزوار ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در گلستان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بجنورد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بوشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بيرجند ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در سيرجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در شهركرد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در مرودشت ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بندر ماهشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در تربت حيدريه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در خرمشهر ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در تربت جام ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در شوش ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در قشم ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در آشخانه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ماكو ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در نجف آباد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در فرديس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ايلام ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در دهلران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در عسلويه ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در دماوند ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ورامين ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در پرديس ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در بروجن ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در فارسان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در اقليد ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ياسوج ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در گچساران ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در لاهيجان ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸, شماره دعانويس معروف در ملاير ۰۹۲۱۱۰۶۲۸۶۸