دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مجرب

  تلفن بزرگترین دعا نویس مجرب

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان

 • تلفن دعا نویس در اذربایجان

  تلفن دعا نویس در اذربایجان

 • تلفن دعا نویس در همدان

  تلفن دعا نویس در همدان

 • تلفن دعا نویس در یزد

  تلفن دعا نویس در یزد

 • تلفن دعا نویس در مازندران

  تلفن دعا نویس در مازندران

 • تلفن دعا نویس در جمکران

  تلفن دعا نویس در جمکران

 • تلفن دعا نویس در ساری

  تلفن دعا نویس در ساری

 • تلفن دعا نویس در رشت

  تلفن دعا نویس در رشت

 • تلفن دعا نویس در کهکیلویه

  تلفن دعا نویس در کهکیلویه

 • تلفن دعا نویس در بیرجند

  تلفن دعا نویس در بیرجند

 • تلفن دعا نویس در ایران

  تلفن دعا نویس در ایران

 • تلفن دعا نویس در کشور

  تلفن دعا نویس در کشور

 • تلفن دعا نویس در کویر

  تلفن دعا نویس در کویر