دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعا نویس در کرمانشاه

  تلفن دعا نویس در کرمانشاه

 • تلفن دعا نویس در خراسان شمالی

  تلفن دعا نویس در خراسان شمالی

 • تلفن دعا نویس در خراسان جنوبی

  تلفن دعا نویس در خراسان جنوبی

 • تلفن دعا نویس در بجنورد

  تلفن دعا نویس در بجنورد

 • تلفن دعا نویس در سیستان

  تلفن دعا نویس در سیستان

 • تلفن دعا نویس در خراسان

  تلفن دعا نویس در خراسان

 • تلفن دعا نویس در اهواز

  تلفن دعا نویس در اهواز

 • تلفن دعا نویس در بوشهر

  تلفن دعا نویس در بوشهر

 • تلفن دعا نویس در سمنان

  تلفن دعا نویس در سمنان

 • تلفن دعا نویس در جزایر

  تلفن دعا نویس در جزایر

 • تلفن دعا نویس در قشم

  تلفن دعا نویس در قشم

 • تلفن دعا نویس در کیش

  تلفن دعا نویس در کیش

 • تلفن دعا نویس در قم

  تلفن دعا نویس در قم

 • تلفن دعا نویس در فارس

  تلفن دعا نویس در فارس